Multiconsult - Prosjekter - Superbuss Trondheim | Illustrasjon Multiconsult

Superbuss i Trondheim. KU av midtstilt trase i kollektivbuen. | Ill. Multiconsult

Arealplan og utredning

Multiconsult har et stort og veletablert fagmiljø innenfor arealplanlegging og utredninger. Fagmiljøet har kompetanse til å gjennomføre planprosesser for alle typer tiltak, og jobber med planoppgaver over hele landet. Den brede kompetanse som finnes i selskapet gjør at Multiconsult kan levere komplette utredninger som dekker alle nødvendige fagfelt.

Multiconsult tilbyr tverrfaglig kompetanse som kan løse et bredt spekter av utredningsoppgaver. I fagmiljøet finnes arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, naturforvaltere og biologer, økonomer, sivilingeniører og andre typer fagspesialister innenfor en lang rekke fag.

Om lag 50 personer i Multiconsult har arealplanlegging og utredninger som en viktig del av sitt arbeidsfelt og deltar i Multiconsults kompetansenetteverk for arealplanlegging.

Styrken er vår lange erfaring fra å løse store og krevende planoppgaver med mange fagfelter involvert. Selskapet har metoder og verktøy for å møte alle relevante problemstillinger, og våre erfarne rådgivere vet hva som skal til for at planprosessen skal få god framdrift og ikke bli stoppet av formelle hindringer. Multiconsult kan tilby komplette produkter på alle plannivåer, og bistår også gjerne med prosjektledelse og myndighetskontakt.

Multiconsult kan bistå med utarbeidelse av alle typer planer etter plan- og bygningsloven. Vi har erfaringer fra fylkes- og detaljreguleringsplaner. Selskapet utarbeider også tematiske planer som kystsoneplaner, lokaliserings- og mulighetsstudier, miljøoppfølgingsprogrammer, stedsanalyser og illustrasjonsplaner og kan også bistå med ulike typer utredningsoppdrag innenfor en lang rekke tema.

Multiconsult har omfattende erfaring i utarbeidelse av konsekvensutredninger. Referanselisten er særlig lang for samferdselsanlegg og kraftverk, men også listen over utredningsoppdrag innenfor eiendomsutvikling, massetak, golfbaner, avfallsdeponier og forsvarsanlegg er lang.