Multiconsult best på bane

Norske rådgivere skal bli best på bane. Multiconsult skal være i front.

Railways and trams

Multiconsult har mer en 20 års erfaring meg med utvikling av helhetlige planer og løsninger for Jernbane og bybane i Norge og dekker alle fagområder som er nødvendig for utredning.

Multiconsult har et stort fagmiljø på bane med og spisskompetanse innenfor alle sentrale fagområder vi kan nevne bla overbygning/spor, signal-/sikringsanlegg, inkludert ERTMS, banestrømforsyning og kontaktledningsanlegg , høy- og lavspenning hjelpekraftanlegg, herunder sporvekselvarme og togvarmeanlegg , jordingsanlegg, tele- og informasjonsanlegg , føringsveier

Vi har mer en 20 års erfaring meg med utvikling av helhetlige planer og løsninger for Jernbane og bybane i Norge og dekker alle fagområder som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av et komplett baneanlegg, fra idé til realisering, oppfølging i byggetiden og driftsstøtte.

Utredning, planlegging og prosjektering av baneanlegg involverer en rekke fag i Multiconsult,ekspempelvis jernbaneteknikk, jernbanetrafikk, Sikkerhet og beredskap, Transportanalyser, Arealplanlegging, Tunnel, bruer og konstruksjonsteknikk, Anleggsteknikk, VA og drenering, Miljø støy og vibrasjoner, Vei, Geoteknikk og ingeniørgeologi og Arkitektur og landskap
Dette krever gode team for å komme fram til gode helhetsløsninger.

Solid jernbaneteknisk kompetanse, og forståelse for hvordan et baneanlegg fungerer, er helt sentralt for å kunne planlegge og prosjektere gode anleggstekniske, kostnadseffektive og driftsoptimale helhetsløsninger.

Gjennom engasjement, lagspill og ansvar vil vi bestrebe oss på å muliggjøre kundens ideer og begeistre gjennom vårt fokus på nytenkning, kvalitet, estetikk, miljø og gode løsninger.

Vi tilbyr bred tverrfaglig jernbanekompetanse og spisskompetanse innenfor blant annet:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Utredninger og systemdesign
 • Stasjoner og holdeplasser
 • Trasé, konseptvalg, reguleringsplaner og konsekvensutredninger
 • Prosjektering av spor, underbygning, strømforsyning, signal- og teleanlegg
 • Jernbanetrafikk/drift: kapasitets- og punktlighetsanalyser, ruteplanlegging, simulering, driftskonsept og logistikk
 • Risikostyring og sikkerhetsledere med solid spisskompetanse på RAMS som jobber integrert i våre team i alle oppdragsfaser
 • Transportanalyser: anvendelse av transportmodeller til prognoser, virkningsberegninger, samfunnsøkonomiske analyser og markedsanalyser
 • Kostnadsberegninger
 • Anleggsteknikk og faseplanlegging
 • Komplett byggeplanprosjektering både innenfor grunnarbeider og jernbaneteknikk, med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølging i byggefasen

Multiconsult bidrar til en bærekraftig utvikling gjennom fokus på kompetanseutvikling og innovasjon i våre oppdrag med mål om mer miljøvennlige transport.

Multiconsult har vært engasjert i en rekke store sentrale byggeplaner og flere strategiske jernbaneoppdrag de siste årene. Av strategiske oppdrag vil vi spesielt nevne Ski stasjon, Follobanen prosjektet, Høyhastighetsutredningen, Bybanen i Bergen, Kommunedelplan og prosjektering for flere parseller vedr Inter City, og utredning av ulike finansieringsmodeller for infrastruktur.