1/3

Foto: Peik Sunde

2/3

Ilabekken | Foto: Mette Wormdal

3/3

Høydebasseng Vindåsen | Foto: Steinar Sund

Vann og Avløp

En sikker vannforsyning og en miljøriktig avløpshåndtering er en grunnleggende forutsetning for vår høye levestandard. Forventede klimaendringer stiller dessuten nye og skjerpede krav til utforming av samfunnets infrastruktur.

Med høy fagkompetanse, helhetsforståelse og tverrfaglighet har Multiconsult i en årrekke prosjektert vann, avløp og overvannssystemer for offentlige og private kunder. Våre medarbeidere har solid kompetanse og erfaring innen tradisjonell kommunalteknikk, VA for samferdselsanlegg, olje/gass installasjoner og industri.

De fleste har et forhold til drikkevann og avløpssystemer til våre hjem og arbeidsplasser, og tar denne type infrastruktur som en selvfølge. Vi vet imidlertid at dette ikke kommer av seg selv, men er et resultat av høye offentlige krav, god planlegging og gjennomføring, etterfulgt av en krevende driftsfase.

Infrastruktur for de ulike etater krever stadig mer av plassen i grunnen i by og gater. Multiconsult er ledende innen 3D prosjektering/BIM og i kombinasjon med vår tverrfaglighet sikrer vi Byggherren kostnadseffektive og byggbare løsninger.

Våre typiske produkter er:

 •  Ledningsanlegg for kommuner, samferdsel og olje/gass/industri
 • Trykkøkningsstasjoner, pumpestasjoner og høydebasseng
 • Tradisjonell og alternativ overvannshåndtering/LOD
 • Overvannshåndtering. Dette innebærer drenering, fordrøyning, behandling, og å lede bort overflatevann
 • Sanering og rehabilitering, inklusive no-dig metoder
 • Sjøledninger, dykkeledninger, inntaks- og utslippsledninger
 • Akvakulturanlegg, oppdrettsanlegg og avsaltningsanlegg
 • Naturbaserte renseprosesser og mekanisk/kjemisk renseteknikk
 • Fjernvarme- og fjernkjølingsledningsnett
 • Hovedplaner for vann og avløp
 • Modellering av vann, avløp og overvannsystemer
 • Kommunalteknisk rådgivning (driftsassistanse, benchmarking og gebyrforvaltning)

I tillegg til tidligfase rådgivning og detaljert prosjektering, leverer vi også tilbudsgrunnlag, følger opp under igangsetting og utbygging av ulike VA-anlegg (byggeledelse) og kan bistå med rådgivning i de ulike anleggenes driftsfase.