Foto: Multiconsult

Analyser og kapasitetsvurderinger

Multiconsult besitter et solid analysemiljø innenfor samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi med tilgang på et bredt sett av metoder for å gi best mulig støtte til beslutninger om kollektivtilbud og transportsystem.

Vår kompetanse spenner fra omfattende og formelle utredninger f eks konseptvalgutredninger (KVU) i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystemer, ned til analyse av enkelttiltak.

Kostnadsoverslag for tiltak kan gjelde både fysiske tiltak og endringer i rutetilbud eller frekvens. Vi regner også på effekter av alternative prismodeller eller takstsoner (provenynøytrale endringer eller beregning av økt tilskuddsbehov) eller ulike driftsopplegg. I kostnadsberegning av tiltak på strategisk nivå vil det ofte være snakk om å beregne de budsjettmessige virkningene av tiltak som ikke er fysiske.

Vi har erfaring med metodeutvikling innen nyttekostnadsanalyser i transportsektoren og transportmodellkjøringer, hvor resultatene benyttes videre inn i samfunnsøkonomiske analyser.

Multiconsult legger vekt på gode pedagogiske framstillinger av resultater av analysene og at illustrasjoner klarer å fortelle en historie.