Sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse og RAMS

Sikker og pålitelig samferdsel er helt nødvendig for at samfunnet skal fungere. Når driftsstans, ulykker eller andre uønskede hendelser inntreffer berører det svært mange mennesker. Sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse og RAMS handler om å ha kontroll på at man ikke er utsatt for unødig risiko fra uønskede hendelser.

Med en kombinasjon av høy formell kompetanse og omfattende praktisk erfaring kan Multiconsult tilby avansert og effektiv rådgivning innenfor sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse og RAMS. Vi har erfaring med alle typer jernbanetekniske systemer, persontrafikk så vel som godstrafikk, tunneler, skifteområder og stasjoner, samt alle planfaser og søknadsprosesser mot Statens jernbanetilsyn. Multiconsults rådgivere har flere års erfaring som innleide RAMS-rådgivere i noen av Jernbaneverkets største utbyggingsprosjekter.

Multiconsult har fokus på at RAMS-arbeidet skal gi en reell merverdi i hvert prosjekt som utføres. For å få til dette er det helt sentralt at arbeidet er en integrert del av prosjektene. Multiconsult forsøker derfor alltid å arbeide etter følgende prinsipper:

  • Arbeidet startes så tidlig som mulig, slik at det blir proaktivt.
  • Arbeidet planlegges fra starten av med hensyn på ønskede sluttleveranser, og har fokus på at alle aktiviteter har en tydelig rolle i forhold til disse.
  • Resultatene fra RAMS-analysene presenteres på en form som er egnet for bruk i andre deler av prosjektet, f.eks. som innspill til systemkravspesifikasjon og prosjekteringsgrunnlag.
  • Stor grad av likhet mellom jernbaneprosjekter utnyttes ved at vesentlige deler av RAMS-analysene gjenbrukes på tvers av prosjekter.

Arbeidet utførest alltid slik at det oppfyller relevante krav hos kunde og myndigheter, og i standarder og forskrifter. Gjennom bl.a. å lede RIFs ekspertgruppe for RAMS innen samferdsel bidrar Multiconsult også aktivt til å utvikle fagområdet i bransjen.