Heving eksisterende plattform, Sparbu stasjon | Foto: Multiconsult

Trafikktilbud og ruteplanlegging

Utvikling av gode trafikktilbud og god ruteplanlegging er sentralt ved utvikling av gode løsninger på bane.

Kollektivtrafikken har tradisjonelt vært begrunnet ut fra tre hensyn: den handler dels om å gi mobilitet til alle, ved at trafikanter uten biltilgang skal ha et tilbud om å nå prioriterte reisemål, den handler dels om gi et bedre miljø, ved at kollektivtrafikk viser bedre miljøregnskap enn privatbil, og den handler dels om å gi et funksjonsdyktig samfunn, ved at kollektivtrafikk er mer effektivt enn bilbruk for å unngå kø.

Knappe økonomiske rammer krever fokus på effektivisering av tilbudet for å få høyere effekt ut av satsingen. Felles for byer og regioner som for tiden opplever vekst i kollektivtrafikken, er at man lykkes med å gjennomføre en forsiktig omfordeling av ressursene og konsentrere satsningen til områder hvor kollektivtrafikken har best forutsetninger for å lykkes.

Vi besitter kompetanse på taktisk nivå innenfor linjenett, utvikling av rutetilbudet på bakgrunn av prinsipper, ruteplanlegging, kunnskap om kjøre- og hviletidsbestemmelser, markedsutvikling, vurdering av tilskuddsbehov, mv.

Vår erfaring er dessuten at mye kan oppnås selv ved «myke tiltak» som handler om forenkling av grunnstrukturen, omfordeling av ressurser, bedre markedsføring av tilbudet og bryte ned forskjellige barrierer som befolkningen opplever mot å ta kollektivtrafikken i bruk.

Vår erfaringsbakgrunn omfatter følgende områder:

  • Kollektivstrategi
  • Handlingsprogram og målstyring
  • Rutetilbud, ruteplanlegging
  • Pris- og sonesystemer
  • Miljøstrategi
  • Kontraktstrategi og insentiver
  • Investeringer, finansiering og økonomistyring
  • Organisering av fylkeskommunal kollektivtrafikk og evaluering