Miljøstyring av bygg

Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet og kravene blir strengere. Multiconsult følger utviklingen og har samlet kompetanse på SHA og ytre miljø innenfor selskapets forretningsområder i en egen miljøseksjon.

Vi kan tilby rådgivere med bred kompetanse og erfaring knyttet til styring av aspekter ved SHA og ytre miljø. Med SHA- og miljørådgivere i prosjekter vil vi bidra til at SHA og ytre miljø ivaretas i planlegging og utførelse på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn.

I mange bransjer omtales temaene SHA og ytre miljø med betegnelsen HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Kompetanse

Miljøseksjonen har kompetanse innen SHA- og miljøoppfølging i alle faser og av et prosjekt fra konseptfase, prosjekteringsfase, tilbuds- og byggefase, til drift og avhending.

Våre rådgivere kan bidra inn i prosjektene med å utarbeide, gjennomføre og gi råd innen:

 • Miljøprogram, ytre miljøplaner, miljøoppfølgingsplaner, SHA-planer, HMS-planer
 • Miljøregnskap
 • Verifikasjoner og revisjoner
 • Kurs og opplæring innen SHA og ytre miljø
 • Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Universell utforming
 • Inneklima og materialbruk
 • Substitusjon av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Avfall og farlig avfall
 • Rent Tørt Bygg
 • Risikovurderinger iht Byggherreforskriften
 • Ergonomi mhp drift og vedlikehold
 • Rådgivning ved miljøsertifisering av virksomheter iht ISO 14001 og Miljøfyrtårn, og miljøsertifisering av bygg (BREEAM)

Tjenester

Vi utfører tjenester i alle faser av et prosjekt fra konsekvensutredning og tidligfase-rådgivning, via detaljprosjektering til etterkontroll med målinger. Vi bidrar med rådgiving både i store, flerfaglige prosjekter og i mindre enfaglige prosjekter.

Vi arbeider for private og offentlige kunder innen alle Multiconsults forretningsområder. Ofte innebærer arbeidet vårt å veilede oppdragsgiver/byggherre til å ivareta lovkrav og sette krav utover disse.

Oppfølging og rapportering av SHA- og miljømål og myndighetskontakt inngår ofte som en del av oppgaven. I tillegg til å gi råd til byggherrer/oppdragsgivere i utbyggingsprosjekter utfører vi også oppdrag for offentlige etater, for eksempel utarbeidelse av veiledere eller kursmateriell.