1/2

Skogplanting i Nam Gnouang Catchment. Foto: Multconsult

2/2

Illustrasjon av dam. Fotomontasje: Multiconsult

Miljøplaner og miljøoppfølging – energianlegg

Miljøplaner for energiproduksjons- og overføringsanlegg har som hensikt å sikre at utbygger og entreprenør under bygging og drift tar hensyn til miljøinformasjon framkommet i konsekvensutredning og fastsatt i konsesjonen. Multiconsult har et tverrfaglig miljø som jobber i alle faser av utbyggingsprosjekter fra skisse- og søknadsstadiet til byggeoppfølging.

Våre rådgivere har inngående kjennskap til lovverk og gjeldende retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår med myndighetskontakt gjennom hele prosjektet.

Leveranser

Multiconsults fagmiljø innenfor energi består av bl.a. sivilingeniører, arealplanleggere, landskapsarkitekter, miljøgeologer, naturforvaltere og biologer. Disse jobber tverrfaglig og innenfor alle faser av et prosjekt, og henter inn spisskompetanse fra andre deler av Multiconsults fagmiljø ved behov.

Våre leveranser innenfor miljøplaner og -oppfølging omfatter følgende:

 • Innland
  • Miljø-, transport og anleggsplaner (MTA) for anlegg med konsesjon etter energiloven
  • Detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon
  • Miljøoppfølging/ -revisjon under prosjektering og utbygging
   _
 • Utland
  • Environmental and Social Mitigation Action Plans (ESMAP)
  • Resettlement Action Plans (RAP) og Resettlement Policy Frameworks (RPF)
  • Environmental monitoring and audits

Vi leverer rapporter og planer som tilfredsstiller retningslinjene fastsatt  av NVE innenlands, og av The World Bank, International Finance Corporation og/eller nasjonal lovgivning for prosjekter i utlandet.

Multiconsult vektlegger utarbeidelse av oversiktlige presentasjoner med hensiktsmessige kart og illustrasjoner. Vi benytter data- og bildebehandlingsverktøy som GIS, Autocad og Photoshop.

 

Arealbruksplan. Illustrasjon: Multiconsult

  Arealbruksplan. Illustrasjon: Multiconsult

 

Nøkkelreferanser:

 • Detaljplan for miljø og landskap for Vittingfoss kraftverk, Ringeriks-Kraft AS
 • Detaljplan for miljø og landskap for Forneselva kraftverk, Fjellkraft AS
 • Detaljplan for miljø og landskap for Valken kraftverk, Saksenvik Kraft AS
 • Miljø- og transportplan for 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Statnett SF.
 • MTA for Bjerkreim transformatorstasjon, Statnett SF.
 • MTA for Åsland transformatorstasjon og jordkabel (Follobanen), Jernbaneverket
 • MTA for Ytre Vikna vindkraftverk, trinn 1, Sarepta Energi AS.
 • MTA for Raggovidda Vindkraftverk, Varanger kraft AS.
 • MTA for 66 kV kraftledning Dalvatn-Kastfoss, Saudefaldene
 • Environmental Management and Monitoring Plan for Nam Theun 1 Hydropower Extension Project, Lao PDR, Gamuda BHD og EGCO
 • Management of social and environmental programmes, Theun-Hinboun Extension Project, Lao PDR, Theun-Hinboun Power Company Ltd