Miljøkartlegging og konsekvensutredninger

Hensynet til miljø, naturressurser og samfunn er sentralt i alle typer utbyggingsprosjekter. Herunder er det krav til utredning av bl.a. biologisk mangfold, verneinteresser, friluftsliv, landskap og naturressurser. Multiconsult har utviklet et sterkt og bredt fagmiljø som utfører miljøkartlegging og konsekvensutredninger både i Norge og internasjonalt.

Multiconsult har et sterkt fagmiljø som dekker de fleste relevante fagområder i forbindelse med konsekvensutredninger, og utfører et bredt spekter av tjenester både i Norge og internasjonalt. Selskapet tilbyr rådgivning i både store flerfaglige prosjekter og i små enkeltprosjekter  – og utfører oppdrag for private og offentlige kunder i både Norge og internasjonalt.

Multiconsult har et sterkt fagmiljø som dekker de fleste relevante fagområder i forbindelse med konsekvensutredninger, og vi utfører et bredt spekter av tjenester både i Norge og internasjonalt. Fagmiljøet har solid erfaring fra blant annet energi- og samferdselsprosjekter, offentlig forvaltning, forskning og prosjektledelse.

Fagmiljøet er tverrfaglig og består blant annet av naturforvaltere, biologer, arealplanleggere, hydrologer, geologer, agronomer, sosiologer og landskapsarkitekter. Fagmiljøet samarbeider også med et bredt nettverk av eksterne fagfolk og konsulentmiljøer. I tillegg samarbeides det med et bredt nettverk av eksterne fagfolk og konsulentmiljøer.

Multiconsults rådgivere har lang erfaring og kompetanse innenfor blant annet følgende fagfelt:

 • Biologisk mangfold (flora, fauna, fisk og ferskvannsbiologi)
 • Landskapsarkitektur
 • Friluftsliv, jakt og fiske
 • Jord-, skog- og utmarksressurser
 • Sosioøkonomiske undersøkelser
 • Hydrologi og vannressursforvaltning
 • Resettlement-planlegging
 • Internasjonal naturressursforvaltning

 

Tjenester

Multiconsults tjenester er knyttet til alle faser i et prosjekt og omfatter blant annet:

 • Konsekvensutredninger
 • Konsesjonssøknader
 • Biologisk mangfold-rapporter
 • Miljøplaner, inkludert miljø- og transportplaner
 • Revisjon av konsesjonsvilkår
 • Fisk- og bunndyrsundersøkelser
 • Dokumentasjon av miljøtilstand (iht. Vannforskriften)
 • Miljøsertifisering av bygg (BREEAM)
 • Environmental and Social Impact Assessments
 • Environmental and Social Management Plans
 • Resettlement Action Plans
 • Project appraisals
 • Due diligence
 • Miljøovervåkning av utbyggingsprosjekter
 • Evalueringer og gjennomganger