miljøgeologi kompetansenettverk borrebåt borrebass

En av borrebåtene til Multiconsult, Frøy

Miljøgeologi

Miljøgeologi er et stadig voksende fagfelt som omhandler naturmiljø og påvirkning fra forurensning i grunnen. Solid teoretisk kunnskap og lang erfaring setter Multiconsults miljøgeologer i stand til å løse problemer knyttet til forurensning fra blant annet industri, gruvedrift, lagring og distribusjon av oljeprodukter, avfallsdeponier, samferdselsprosjekter, flyplasser og forsvarsanlegg.

Multiconsult Miljøgeologi er et av Norges største og ledende fagmiljø innen kartlegging og tiltaksvurderinger for forurenset grunn. Totalt arbeider mer enn 50 rådgivere og konsulenter med dette fagområdet. Virksomheten innen miljøgeologi bygger på kunnskap fra en rekke fagfelt, blant annet:

 • Geologi
 • Hydrogeologi
 • Kjemi
 • Toksikologi
 • Limnologi
 • Biologi
 • Geokjemi
 • Analysemetoder
 • Geoteknikk
 • Materialteknikk
 • Byggeteknikk
 • Anleggsteknikk.

Selskapets fagkonsulenter innen miljøgeologi har kompetanse for å håndtere de fleste problemstillinger i forhold til forurenset grunn, sedimenter og vann. Multiconsult er helt i front når det gjelder kompetanse og erfaring innen håndtering av forurenset grunn i byggeprosjekter. Oppdrag løses for både private og offentlige kunder over hele Norge.

Multiconsult legger stor vekt på helhetlige og kostnadseffektive løsninger som ivaretar hensynet både til miljø, sikkerhet og økonomi.

Tjenester:

 • Tilstandsanalyser/due dilligence
 • Kartlegging av forurensning i jord, vann og sedimenter i forbindelse med industri, oljevirksomhet, deponier, havner, flyplasser og forsvarsanlegg
 • Sårbarhetskartlegging og alternativ arealutnyttelse
 • Risikovurdering av forurensede lokaliteter med utarbeidelse av tiltaksplaner
 • Disponering av forurensede masser
 • Prosjektering, byggeledelse og oppfølging av tiltak for å fjerne forurensning eller hindre spredning
 • Vassdrags- og grunnvannsovervåkning
 • Utarbeidelse og oppfølging av utslippstillatelser for industri og veiprosjekter
 • Utarbeidelse av planer for ytre miljø