1/3

Sølna kraftverk, visualisering av inntaksdam. Illustrasjon: Multiconsult

Miljø og natur - Tjenester - Konsesjon småkraft Roussevagge kraftverk

2/3

Roussevagge kraftverk, planlagt inntakssted. Foto: Multiconsult

3/3

Skinskardelva kraftverk. Foto: Multiconsult

Konsesjonssøknad og miljøvurdering for småkraftverk

Vannkraftmiljøet i Multiconsult har erfarne fagfolk med teknisk, økonomisk, samfunns- og miljøfaglig bakgrunn som har spisskompetanse på utarbeidelse av konsesjonssøknader. Siden 2003 har vi utarbeidet mer enn 130 konsesjonssøknader og miljøvurderinger for småkraftverk i Norge.

Multiconsult bistår med konsesjonssøknader, behandling av høringsuttalelser og utarbeidelse av formelle dokumenter etter relevant lovverk, herunder vannressursloven og energiloven, vassdragsreguleringsloven m.fl.

Vi sørger for at våre kunder får gode søknader som inneholder de nødvendige opplysningene på en godt organisert måte.

Leveranser

Vi tilbyr rådgivertjenester for alle oppgaver relatert til utarbeidelse av konsesjonssøknader. Dette omfatter følgende:

 • Hydrologiske beregninger
 • Produksjonsberegninger
 • Teknisk – økonomisk optimalisering
 • Alternative tekniske løsninger
 • Kostnadsoverslag
 • Utarbeidelse av skjema for klassifisering av dammer og trykkrør
 • Vurdering av fordeler og ulemper av tiltak
 • Utarbeidelse av miljørapport (inkludert biologisk mangfold)
 • Utarbeidelse av forslag til avbøtende tiltak

Våre rådgivere benytter anerkjente programverktøy og grunnlagsdata, herunder siste tilgengelige versjon av kart som grunnlag for tegninger og beregninger. Kostnadsberegninger utføres basert på Multiconsults kostnadsdatabase og NVE kostnadsoverslag. Multiconsult har god kontakt inn mot NVE og annen offentlig forvaltning for innhenting av nødvendig informasjon og tilrettelegging for en effektiv konsesjonsbehandling.

 

Skromme kraftverk, visualisering av kraftstasjon. Illustrasjon: Multiconsult

Skromme kraftverk, visualisering av kraftstasjon. Illustrasjon: Multiconsult

 

Nøkkelreferanser:

 • Vikelva, Norsk Grønnkraft
 • Ljøsåna kraftverk, Norsk Grønnkraft
 • Rådåe kraftverk, Norsk Grønnkraft
 • Roussevagge kraftverk, Nord-Norsk Småkraft AS
 • Vasskardelva og Skinskardelva kraftverk, Statskog SF
 • Ervikselva kraftverk, Norsk Kraft AS
 • Fardalselvi kraftverk, Sognekraft AS
 • Fossedalen kraftverk, Småkraft AS
 • Skromme kraftverk, Rullestad og Skromme Energi AS
 • Ljøsåa/Sagbekken kraftverk, Melan Invest
 • Sølna kraftverk, Østerdalen Kraftproduksjon