1/2

Fotomontasje av E18 vindpark. Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Makrellterner. Foto: Multiconsult

Konsesjonssøknad og konsekvensutredning – energi

Multiconsult har omfattende erfaring fra plan- og utredningsprosesser for prosjekter innen energiproduksjon og -distribusjon, både nasjonalt og internasjonalt. Vi utarbeider konsesjonssøknader og konsekvensutredninger (KU) innenfor alle fagområder. Referanselisten er særlig lang for energiproduksjon, kraftlinjer og samferdselsanlegg, men vi har også jobbet inn mot eiendomsutvikling, industri, masseuttak og forsvarsanlegg mm.

Gjennomvårt det internasjonale merkenavnet NORPLAN har Multiconsult også lang erfaring med å vurdere og utrede miljømessige og sosiale konsekvenser i tilknytning til internasjonale prosjekter. Vi har blant annet lang erfaring fra regionene Afrika sør for Sahara og Himalaya.

Leveranser:

Vi tilbyr rådgivertjenester for alle oppgaver og faser relatert til utarbeidelse av konsesjonssøknader og konsekvensutredninger, som delutredninger eller komplette leveranser. Dette omfatter følgende:

 • Planlegging og prosjektering av energiproduksjonsanlegg med tilhørende infrastruktur
 • Hydrologiske beregninger, produksjonsberegninger og teknisk/og vannkraftprosjekter
 • Utarbeidelse av meldinger/planprogram, konsesjonssøknader og brosjyrer
 • Utarbeidelse av konsekvensutredninger for alle relevante temaer som naturmiljø, friluftsliv, kulturminner/kulturmiljø, reiseliv, landskap, samfunnsmessige virkninger, forurensning etc.
 • Environmental and Social Impact Assessment og oppfølgende planer for internasjonale prosjekter
 • Fotomontasjer, synlighetskart og støysonekart til bruk i konsekvensutredninger
 • Bistand med prosessledelse, myndighetskontakt, informasjonsmøter og utarbeidelse av informasjonsmateriell gjennom hele utredningsprosessen
 • Bistand til kommuner, interkommunale forum, fylkeskommuner m.fl. i planprosesser knyttet til utbyggingsprosjekter.

Kompetanse og gjennomføring

Multiconsults rådgivere har god oversikt over gjeldende lovverk og god kontakt inn mot offentlig forvaltning. I de enkelte oppdrag skreddersyr vi team av medarbeidere med ulik fagkompetanse, og henter ved behov inn spisskompetanse fra underleverandører. I konsekvensutredninger bruker vi anerkjente metoder, programverktøy og grunnlagsdata som gir en mest mulig objektiv framstilling. Vi legger også stor vekt på å utarbeide en oversiktlig sammenstilling av resultater og vurderinger av måloppnåelse som skal munne ut i en anbefaling. Dette er viktig for å synliggjøre de ulike valg som beslutningstakerne står overfor.

 

Støysonekart

Støysonekart

 

Nøkkelreferanser:

 • Konsesjonssøknader og KUer for Havsul I-IV, Havgul clean energy AS
 • Konsesjonssøknad og KU for Skurvenuten og Vindafjellet Vindpark, ASKO Rogaland AS
 • Konsesjonssøknad og KU for Danserfjella vindkraftverk,  E.ON Vind Sverige AB
 • KU for Sandnes vindkraftverk, Norsk Vind Energi AS
 • Konsesjonssøknad og KU for Kåja kraftverk, Eidsiva Vannkraft AS
 • KU for tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk, BKK Rådgiving AS
 • Konsesjonssøknad og KU for Rullestad kraftverk, Rullestad og Skromme Energi AS
 • KU for ny 420 kV kraftlinje Ørskog -Fardal, Statnett SF – Mongstad, BKK Nett
 • Riksgrensen, Statens vegvesen Region øst, Marker kommune
 • KU for reguleringsplan Campus Ås. Statsbygg, Ås kommune
 • ESIA for Fula Rapids Hydropower Project, South Sudan
 •  ESIA for Makambako Wind Power Project, Tanzania