Samferdsel Bane Ski Stasjon 1390 x 576

Strategisk samferdselsplanlegging

Et velfungerende transportsystem er avgjørende for gode bymiljø i de voksende storbyområdene og for utviklingen av næringsliv og bosetting i hele landet.

Hva som skal til for å skape et velfungerende transportsystem varierer i et langstrakt land som Norge. En fellesnevner er målet om å bli et samfunn med lavere utslipp. For å lykkes med dette må veksten i transportbehovet tas med kollektivtransport, sykkel og gange i byene. Dette krever nytenkning innenfor arealpolitikken og fremtidsrettede løsninger for gods- og persontransporten.

Multiconsult praktiserer en bred faglig tilnærming til strategisk samferdselsplanlegging og vår kompetanse omfatter bl a følgende områder:

  • Helhetlig strategisk kompetanse innenfor kollektivtransport, herunder utredning av rammevilkår, optimalt tilskuddsnivå, organisering, rollefordeling mellom driftsarter, kontraktstrategier, mv.
  • Bymiljøpakker. Tiltaksplaner og prosjektporteføljer. Vi utreder og komponerer tiltakspakker som innfrir overordnede mål, bistår i søknadsprosesser om ekstern finansiering, utvikler indikatorsett for å måle effekt av samlede tiltak, prosjektbistand i gjennomføring, mv.