Multiconsult - Bygg og eiendom - Bygningsforvaltning -Prinsens gate 26 - Stortingsadministrasjonen

1/2

Multiconsult prosjekterer rehabiliteringen av Prinsens gt. 26, Oslo - Stortingsadministrasjonen.

Multiconsult - Bygg og eiendom - Byginginsforvaltining - Kysthospitalet | Foto: Multiconsult

2/2

Kysthospitalet Hagevik, utarbeidelse av tilstandsvurdering og forvaltningsplaner | Foto: Multiconsult

Bygningsforvaltning

Norge har bygningsmasse i størrelsesorden 325 mill. kvm med en samlet verdi på over 3000 mrd. kroner. Multiconsult er Norges ledende fagmiljø innen bygningsforvaltning og selskapet har som mål å bidra aktivt til at bygningsmassen forvaltes effektivt og fornuftig, samtidig som det bidras til funksjonelle, varige og vakre bygg for brukerne.

Multiconsult har spisskompetanse på eksisterende bygningsmasse, herunder vurderinger i alle byggets faser fra konsept til FDVU.

Over 80 medarbeidere fordelt over det ganske land utgjør Norges største spesialrådgivermiljø innen eksisterende bygg og konstruksjoner. Fagmiljøets medarbeidere er primært sivilingeniører, ingeniører og økonomer og har medarbeidere med dr. gradskompetanse innen alle fagfelt.

Bygningsforvaltning i Multiconsult dekker alle byggets faser fra konseptvurdering  til overtagelse og fremtidig drift/FDVU. Hovedfokus er rettet mot utredning, tidligfase og konseptnivå.

I tidligfase er hovedrollen å være premissrådgiver med mål om å finne de beste konseptløsninger i samspill med våre oppdragsgivere og øvrige rådgivere.

I forbindelse med ombygginger og oppgraderinger utarbeides mulighetsstudier, tilstandsanalyser, skadevurderinger, vedlikeholdsplaner, kostnadskalkyler, prosjektering, beskrivelser og anbudsunderlag. Multiconsults medarbeidere tar også hånd om den videre oppfølgingen på byggeplass.

Fagmiljøet har spesialkompetanse på gamle materialer og konstruksjoner, og er samtidig opptatt av kulturhistoriske og bevaringsverdige bygg. Gjennom tiden har Multiconsult opparbeidet solid kompetanse innen bygningsvern og antikvariske vurderinger.

Selskapets tjenester omfatter også rådgivning innen FDVU med blant annet omorganisering og effektivisering av eiendomsforvalterorganisasjoner, anskaffelse og implementering av IT-systemer for FDVU, opplegg for FDVU-dokumentasjon, nøkkeltall og benchmarking, livssykluskostnader (LCC), verdivurderinger og husleiemodeller.

Multiconsult er også sterkt delaktige innen utvikling av fagområdet, herunder FoU-prosjekter samt undervisning, kurs og foredrag for ulike utdanningsinstitusjoner.

Utvalgte tjenester som tilbys:

 • Mulighetsstudie / Egnethetsanalyse
 • Teknisk tilstandsanalyse på ulike nivåer iht. NS 3424
 • Teknisk Due Diligence (kjøp/salg)
 • Leietakers vedlikeholdsplikt
 • Vedlikeholds- og forvaltningsplaner
 • Skadevurdering / Tvistesak
 • Betongteknologi med egen materiallaboratorium
 • Prosjektering, kostnadskalkulering, anbudsevaluering og oppfølging
 • Antikvarisk verdi, bevaringsvern og kommunikasjon mot antikvariske myndigheter
 • FDVU-rådgivning i byggeprosjekter
 • Strategiske bygningsanalyser/ porteføljevurderinger (MultiMap)
 • Endringsprosesser
  – Strategi- og policy for eiendomsforvaltning
 • Organisering
  – Konkurranseutsetting/ SLA
  – Leietakerrådgivning
 • Eiendomsøkonomi og benchmarking
  – Nøkkeltall
  – LCC
 • Benchmarkingsprosesser
 • Kurs og undervisning
 • FoU-prosjekter