miljøgeologi kompetansenettverk borrebåt borrebass

En av borebåtene til Multiconsult, Frøy

Miljøgeologi

Miljøgeologi er et stadig voksende fagfelt som omhandler naturmiljøet og hvordan dette påvirkes av naturlig og menneskeskapt forurensning.

Multiconsult Miljøgeologi er et av Norges største og ledende fagmiljø innen kartlegging og tiltaksvurderinger for forurenset grunn og forurensede sedimenter med over 50 rådgivere. Vi gjennomfører oppdrag over hele Norge og på Svalbard.

Solig og bred kunnskap

Multiconsult har solid teoretisk kunnskap, samt lang og bred praktisk erfaring gjennom vårt arbeid med miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltak for forurenset grunn, sedimentundersøkelser i sjø og ferskvann, grunnvannsundersøkelser og -overvåking, samt miljøovervåkning av sjø, vann og vassdrag. Multiconsult har arbeidet med forurensningsproblematikk i forbindelse med industrianlegg innenfor bl.a. olje- og gassindustrien, avfallsdeponier, samferdsels­prosjekter, flyplasser samt forsvarsanlegg og skytebaner.

Fagmiljøet er tverrfaglig og miljøgeologene i Multiconsult har kunnskap fra en rekke fagfelt, bl.a. innen geologi, hydrogeologi, geokjemi, kjemi, limnologi, toksikologi, biologi og analysemetoder, samt geoteknikk, materialteknikk, byggeteknikk og anleggsteknikk.

Miljøgeologene i Multiconsult har kompetanse om håndtering av problemstillinger tilknyttet forurenset grunn, sedimenter og vann. Selskapet har spesiell spisskompetanse innen håndtering av forurenset grunn i byggeprosjekter.

Multiconsult legger stor vekt på helhetlige og kostnadseffektive løsninger som ivaretar hensynet både til miljø, sikkerhet og økonomi.

Tjenester

Multiconsult gjennomfører oppdrag for private og offentlige kunder. Vi bidrar med rådgiving og miljøundersøkelser i store, flerfaglige prosjekter og små enkeltprosjekter. Tjenestene omfatter bl.a.:

  • Tilstandsanalyser/due dilligence
  • Kartlegging av forurensning i løsmasser, sedimenter og vann i forbindelse med industri, oljevirksomhet, deponier, havner, flyplasser og forsvarsanlegg
  • Risikovurdering av forurensede lokaliteter med utarbeidelse av tiltaksplaner
  • Disponering av forurensede masser
  • Prosjektering, byggeledelse og oppfølging av tiltak for å fjerne forurensning eller hindre spredning
  • Sårbarhetskartlegging og alternativ arealutnyttelse
  • Vassdrags- og grunnvannsovervåking
  • Utarbeidelse og oppfølging av utslippstillatelser for industri og veiprosjekter
  • Utarbeidelse av Ytre-miljø planer