Den ansvarlige bedrift

Multiconsult skal sikre bærekraftig utvikling gjennom selskapets oppdrag og bevissthet knyttet til forvaltning og drift. Samfunnsansvar i Multiconsult er utviklet i samsvar med Norsk Standard NS-ISO 26000: 2010 Veiledning om samfunnsansvar. Standarden gir oss veiledning, men er ikke beregnet for sertifiseringsformål.

Det er utarbeidet en rekke policy-dokumenter som beskriver krav, forventninger og dokumentasjon til Multiconsult medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere.

Dokumentene er en del av Multiconsults styringssystem, som definerer selskapets styringsprinsipper, prosesser og prosedyrer. Styringssystemet bidrar til merverdi gjennom å sikre systematisk styring, kvalitet og kontroll i alle nivåer i organisasjonen.

Det er utarbeidet «Policy for samfunnsansvar i Multiconsult».

Medlem av The Social Business Club

Multiconsult er medlem i The Social Business Club®, som er et internasjonalt nettverk for virksomheter som ønsker å utvikle innovative og bærekraftig praksis og løsninger som kan skape både økonomiske og samfunnsmessige verdier. Tema som diskuteres er CSR (Corporate Social Responsibility, eller samfunnsansvar på norsk), sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon, frivillig arbeid og annen forretningsvirksomhet relatert til temaer som bygger på verdier som etikk, ansvar og bærekraft. Erfaring så langt er at dette inspirerer til nytenking i samarbeid med andre virksomheter og sosiale entreprenører.

Medlem av Næring for Klima

Oslo har vedtatt å halvere utslipp av klimagasser innen 2030, og bli en av verdens mest miljøvennlige hovedsteder. For å tilrettelegge for en mest mulig klimavennlig by, inviterte Oslo kommune byens næringsliv med på laget.
Næring for klima er ment å være et møtested mellom Oslo kommune og virksomheter i hovedstaden. Her kan kommunen og bedrifter utveksle erfaringer om klimaprosjekter, spre informasjon om støtteordninger og tiltak, og videreutvikle virkemidler for klimakutt.

Gjennom å delta i Næring for klima og signere Oslos klimapakt, har Multiconsult forpliktet seg til å arbeide sammen for å sette i verk konkrete og målbare klimatiltak i egen virksomhet. Resultatene fra alle de deltakende virksomhetene samles i en felles årsrapport for nettverket som skal vise frem gjennomførte klimatiltak innenfor energibruk, transport, innkjøp og avfallshåndtering. Vi oppfatter at dette passer svært godt med Multiconsults strategi, og signerte derfor på Oslos klimapakt i desember 2011. Vi har forpliktet oss til å ta i bruk nye klimaløsninger for å kutte egne utslipp, og arbeide for at andre virksomheter gjør det samme.

Signerte Nordic Built Charteret 21.mars 2013.

Ved å signere denne avtalen forplikter Multiconsult seg til og følge Nordic Built-prinsippene, gjennom å ta eierskap til dem ved å planlegge og prosjektere konkurransedyktige løsninger som ivaretar fremtidsrettede krav til miljø og helse.

– De ti prinsippene i charteret uttrykker samfunnsansvar og miljøengasjement som er helt i tråd med Multiconsults bærekraftskultur. Ved å implementere de ti prinsippene, er vi blant den gruppen rådgivere som ønsker å gå i front, og som har et engasjement for samfunnets utvikling, gjennom å implementere optimale løsninger for miljøet. Gjennom å signere charteret får vi tilgang til og kunnskap om de mest spennende prosjekter som gjennomføres i Norden, og en arena hvor vi kan være med å diskutere disse. , sier Guri Lindmark, leder for samfunnsansvar i Multiconsult.

Om Nordic Built
Nordic Built er en av seks såkalte fyrtårnprosjekter som ble lansert i sammenheng med et nytt program som fokuserer på industriell- og innovasjons-policyer med fokus på grønn vekst som nordiske næringsministre ble enige om i oktober 2011. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og Nordisk Innovation, og sistnevnte bidrar til at prosjektet blir realisert sammen med de nordiske landene. Det skal etableres et felles nordisk finansieringsprogram for innovasjonsprosjekter, FOU prosjekter og demonstrasjonsprosjekter innenfor bærekraftig byggeri. Der vil være særlig fokus på den eksisterende bygningsmassen og på implementering av eksisterende løsninger på en økonomisk bærekraftig måte.